Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Váš zdroj IT

Presvedčte sa o kvalitách softvéru vyvíjaného na mieru.

Symbol plávajúcej plachetnice v našom logu nie je náhodou. Svet informačných technológií sa čoraz viac stáva oceánom možností, po ktorom sa plavíme na jednej palube s našimi klientmi a partnermi. Pridajte sa k nám a naša posádka vám pomôže bezpečne zdolať vytýčené ciele.

Spoločnosť sa vydala na svoju prvú plavbu 12.11.1993. Jej cieľom bola trvalá spokojnosť zákazníka a táto hodnota sa stala naším záväzkom.

Starosti s prevádzkou a údržbou informačných technológií prenechajte nám.

Outsourcing IKT služieb (informačno komunikačných technológií) nie je len "trendy", výstrelkom súčasnej doby. Je možnosťou - aktuálnou potrebou - z pohľadu zamerania podnikových činností a myslenia na kľúčové oblasti, pričom podporu IKT je možné realizovať nákupom od špecializovaného externého dodávateľa. Chceme sa stať Vašim IT oddelením. Spoľahlivosť, kvalita, odbornosť, kreativita ale najmä efektivita vynaložených prostriedkov sú pre nás dôležité parametre pre dodávku každej IKT služby.Novinky

11.apríla 2016 13:00

Elektronický dovoz


Elektronické colné konanie v dovoze:

- bezpapierové colné konanie pri dovoze tovarov z tretích krajín do SR vrátane výmeru cla, dane z pridanej hodnoty a rôznych iných poplatkov,

- podávanie colných vyhlásení podpísaných zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne CEP,

- zrýchlenie procesu colného konania a zvýšenie štandardu služieb colných úradov v Slovenskej republike.

Benefity eDovozu pre podnikateľov

Urýchlenie a zefektívnenie procesu colného konania
- podanie colného vyhlásenia online namiesto návštevy na CÚ,
- okamžitá odozva z CÚ o stave konania,
- zníženie administratívneho zaťaženia colného konania.

Znižovanie finančných nákladov na strane firmy
- úspora času pri colnom konaní prinesie úsporu finančných nákladov,
- uľahčenie legálneho obchodovania,
- automatizácia sprievodných úkonov súvisiacich s colným konaním (napr.

  zabezpečenie colného dlhu, licencie, certifikáty).

Harmonizácia postupov colného konania
- eliminácia nejednotného vybavovania na rôznych CÚ,
- zjednotenie formátu správ na rozhraní deklarantov a CÚ,
- centralizácia databáz.

Ďalšie:
- zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských firiem vytvorením možnosti   

  obchodovania v režime 24/7,
- Slovensko sa stane súčasťou jednotného európskeho konceptu eCustoms,
- zvýšenie atraktivity SVK pre nových investorov, potenciálnych obchodných

   partnerov, dodávateľov, odberateľov.

eDovozFáza A

1. máj 2016 - zavedenie do prevádzky a zapracovanie legislatívnych nárokov a požiadaviek Colného kódexu Únie.

Štandardné postupy:

- štandardné colné vyhlásenie pre režim voľný obeh a osobitný režim.

Zjednodušené postupy:

- zavedenie do prevádzky po udelení nového povolenia  (najskôr 1. júna 2016),

- zjednodušené colné vyhlásenie a jednorazová žiadosť o osobitné režimy – žiadosť formou elektronického colného vyhlásenia,

- zjednodušený postup zápisom do evidencie deklaranta – povolenie ZP,

- zjednodušený postup zjednodušeného colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie deklaranta.

eDovozFáza B

31. decembra 2016 = zavedenie evidencie colných vyhlásení pre neobchodný tovar .

Nové funkcionality:

- zasielanie elektronických príloh k colnému vyhláseniu (napr. faktúry a nákladné listy).  Eliminácia nutnosti prítomnosti deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní,

- automatizované uvoľnenie zabezpečenia colného dlhu,

- automatizované spracovanie skladovej evidencie,

- vytváranie a poskytovanie rôznych štatistík a štatistických údajov o dovoze tovarov z tretích krajín do Slovenskej republiky,

- komunikácia a poskytovanie údajov v elektronickej podobe ďalším informačným systémom v štátnej správe Slovenskej republiky.

Zmeny v rámci colného konania

1. mája 2016 = priamy dopad na funkcionalitu systému eDovoz

Osobitný colný režim

- colné uskladňovanie

- verejný colný sklad typu I, II, III

- súkromný colný sklad

- slobodné pásmo

- dočasné použitie

- s úplným oslobodením od dovozného cla

- s čiastočným oslobodením od dovozného cla

- konečné použitie

- aktívny zušľachťovací styk

- pasívny zušľachťovací styk

- prepracovanie pod colným dohľadom

- aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia

- colný sklad typu D

- slobodné colné sklady

- slobodné pásmo typu II

- návrh vyhlášky Ministerstva financií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- do 14. marca 2016 na portáli právnych predpisov (http://lt.justice.gov.sk) uverejnený za účelom medzirezortného pripomienkového konania

Komunikácia s FS

Otázky k eDovoz:

call centrum 048/43 17 222

odoslaním písomnej otázky prostredníctvom formulára na

https://www.financnasprava.sk/sk/ako-s-nami-komunikovat