Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Pokrytie všetkých prvkov IKT

Outsourcingom je možné pokryť servis všetkých častí IKT:

 • Infraštruktúra a bezpečnosť
  • interné komunikačné linky a ich komponenty
  • komunikačné linky na internet
  • identity manažment (Domain Name System, Active Directory, PKI)
  • System Center
  • firewall (ISA, Fore Front)
  • antivírová ochrana (NOD,...) 
  • koncové technické zariadenia (PC, notebooky, tlačiarne atď.)
  • systémový softvér MS Windows, Unix SCO, Linux
 • Aplikačné servre (middleware)
  • MS Exchange, Kerio
  • MS Lync
  • MS Sharepoint
  • MS Project
  • MS Search
  • MS Visio
  • MS Dynamics CRM
  • MS Office
  • MS Expression Studio
  • MS Visual Studio
 • Špeciálny aplikčný softvér, proprietárne riešenia

  • weBase
  • eCOLKO
 • Databázové servre (MS SQL, Oracle, Informix SCO,...)

Okrem samotného operatívneho výkonu servisu IKT by kvalitný outsourcing mal pokryť aj poradenské expertné služby pre aktívny monitoring a návrhy na vyladenie a zvýšenie celkového výkonu IKT.

 

 

 Infraštruktúra a bezpečnosť

 • riadenie záručného servisu
 • pozáručný servis
 • pravidelná profylaktika (kontrola a čistenie)
 • inštalácia a reinštalácia operačného systému
 • inštalácia periférnych zariadení
 • inštalácia a aktualizácia aplikácií tretích strán
 • konfigurovanie prístupových práv do internej siete, správa  DNS 
 • správa používateľskýh účtov (Active Directory)
 • VDI a VDA manažment
 • optimalizácia výkonu
 • zálohovanie a archivácia systému a dát - správa Back up Library 
 • centrálna antivírová ochrana
 • návrh a inštalácia LAN
 • inštalácia a konfigurácia pripojenia do Internetu  
 • riešenie výpadkov komunikácie
 • optimalizácia komunikačných liniek a prenosov
 • dodávka zariadení a softvéru

 Aplikačné servery a middleware

 • dodávka zariadení a softvéru
 • inštalácia/aktivácia serverov a licencií 
 • nastavenie - kastomizácia
 • integrácia   
 • správa a prevádzková starostlivosť
 • vývoj aplikácií - aplikačných serverov
 • záručný a pozárušný servis
 • pravidelná profylaktika: 
   • mesačné hlásenia o stave
   • návrhy riešení prípadných problémov
   • predchádzanie rizikovým stavom
   • optimalizácia výkonu  
 •  Databázové servery

  • Dodávka a inštalácia softvéru.  
  • Vývoj, nastavenie, riadenie a správa nasledovných oblastí:
   • DB engine - relácie, replikácie, fulltext vyhľadávanie
   • BI SQL - analýzy a report manažment
   • Integračné služby (prepojenie s rôznymi zdrojmi dát)
   • Master data manažment
   • Complex event processing (event driven) - nepretržitá tvorba výstupov (query), vhodná pre monitorovacie aplikácie s častou zmenou dát, technologické, finančné, alebo pre prípravu analytických výstupov, alebo len štandardne požadovaných výstupov

  Realizácia outsourcingu IKT a komunikácia s odberateľom

  Základom včasného riešenia problémov s IKT je to aby informácia o probléme dorazila k riešiteľovi v požadovanom čase a obsahu. Je preto nevyhnuté aby poskytovateľ outsourcingu vyhradil komunikačné linky a kontakty na zodpovedných pracovníkov. Ideálnym riešením je použitie komplexného Helpdesku pre evidenciu požiadaviek, sledovanie priebehu riešena a evidenciu výsledkov.

  Nastavenie Helpdesku závisí aj od modelu outsourcingu na ktorom za obe zmluvné strany dohodnú:

  On-Demand

  V prípade že nie je možné vyriešiť problém vzdialeným pripojením alebo telefonicky, je nutné aby servisný pracovník vycestoval priamo na miesto incidentu.

  On-Line

  Problémy sa riešia pomocou vzdialeného pripojenia k miestu incidentu.

  On-Call

  Problémy sa riešia len formou telefonickej komunikácie medzi povereným pracovníkom klienta a servisným pracovníkom.