Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Outsourcing Služieb IKT

IKT zverte do rúk expertom

Podnikanie v akejkoľvek oblasti si už dnes nikto nedokáže predstaviť bez využitia informačno komunikačných technológií v menšom alebo väčšom rozsahu. Tieto prostriedky začlenené do IKT prinášajú mnoho pozitívnych prínosov a efektov, na druhej strane si vyžadujú adekvátne investície do  údržby a inovácií. S rastúcim výkonom IKT a jej neustálym vývojom rastú aj nároky na zvládnutie jej servisu, nehovoriac o udržaní kroku s najnovšími trendmi a štandardmi. V typickej konfigurácii IKT obsahuje hardvérové a softvérové prvky od viacerých dodávateľov v závislosti na ich špecializácii.Vzniká otázka ako celý tento zložitý systém riadiť pri zachovaní kvality a primeraných nákladov.V zásade je možné riešiť tento problém vlastnými zdrojmi, alebo využiť služby firiem poskytujúcich outsourcing správy IKT.  Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska vychádza využitie outsourcingu správy IKT výhodnejšie a menej nákladné.

Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť
Obzvlášť vhodným riešením je outsourcing IKT pre firmy u ktorých portfólio produktov a služieb nespadá do kategórie informačných systémov. Tieto výhody je možné posudzovať z rôznych hľadísk. Z pohľadu SW a HW vlastníctva aplikačných serverov nie je podstané kde sa nachádzajú, alebo či sú implementované ako súkromný, či verejný Cloud, hostovaný server/riešenie alebo ako vlastná serverovňa, vždy budú vyžadovať
 • inštaláciu/aktiváciu,
 • nastavenie - kastomizáciu,
 • integráciu,   
 • správu a prevádzkovú starostlivosť.
Sme Vaše oddelenie IKT
Naši experti sú pripravení pre Vás riešiť nielen prevádzku IKT, ale navrhovať Vám nové optimalizované riešenia, pripraviť štúdie realizovateľnosti, či vyvinúť nový softvér, alebo integrujúce  nadstavby Vášho IS.
Vlastné prostriedky alebo hostovanie, či CLOUD
Z pohľadu SW a HW vlastníctva aplikačných serverov nie je podstané kde sa nachádzajú, alebo či sú implementované ako súkromný, či verejný Cloud, hostovaný server/riešenie alebo ako vlastná serverovňa, vždy budú vyžadovať
 • inštaláciu/aktiváciu,
 • nastavenie - kastomizáciu,
 • integráciu,   
 • správu a prevádzkovú starostlivosť.
Váš čas je najväčšia hodnota
Skúste sa zamyslieť nad tým, koľko vzácneho času a prostriedkov musíte venovať údržbe IKT v požadovanej výkonnosti a kvalite. Možno prídete k zaujímavým a prekvapivým zisteniam. Obráťte sa na nás a my vám vytvoríme viac priestoru pre váš "core biznis".
IKT a Optimalizácia výkonnosti

Predmet outsourcovania IKT spravidla popisuje dokument - zmluva SLA. Jej účelom je popis poskytovaných služieb a úrovne garantovanej kvality. Požiadavky každého odberateľa na služby IKT sú rôzne, preto aj zmluva SLA môže byť zameraná na rôzne oblasti, ktoré naša spoločnosť poskytuje. 

Vyberte si inovatívny prístup k poskytovaniu služieb, zameraných na optimalizáciu výkonnosti.  

Takýmito službami sú podpora prevádzky aplikačného programového vybavenia s nastavenými ukazovateľmi odozvy kritických procesov, alebo služby zamerané na procesy podniku závislé na podpore IKT pričom kvalitu služieb garantujú požadované KPI - kľúčové indikátory výkonu. 

 

 Vlastnosti

Komplexnosť

Pokrytie všetkých prvkov IKT

 • Infraštruktúra a bezpečnosť
 • Aplikačné servre (middleware)
 • Špeciálny aplikčný softvér, proprietárne riešenia

 • Databázové servre (MS SQL, Oracle, Informix SCO,...)
 • Poradenské a expertné služby

Odbornosť

O servis IKT sa stará tím skúsených servisných technikov. Technici sú priebežne školení a certfikovaní pre špeciálne oblasti IKT pokrývajúc tak hardvér ako aj systémový softvér a komunikačné technológie.

Dostupnosť
Dostupnosť služby servisu je možné zabezpečiť a zafixovať hlavne pre kritické procesy a časti IKT. Nemusí byť ani problém že u klienta je práve dovolenkové obdobie, resp. služby je možné poskytnúť aj mimo riadny pracovný čas klienta.
Úspora
Priebežné budovanie a  vzdelávanie vlastného servisného tímu si vyžadujú značné priame investície. Do úvahy treba brať aj ostatné réžijné náklady a nezanedbateľné nie sú ani náklady manažmentu ktorý je potrebný pre dlhodobo udržateľný kvalitný servis. Využitím outsourcingu klient získava požadovanú kvalitu služieb pri menších nákladoch, pretože poskytovateľ outsourcingu dokáže svoje náklady rozložiť medzi viacero prijímateľov služieb.
Rozvoj
Dodávateľ servisu musí neustále sledovať nové trendy v oblasti informačných technológií a jeho prvoradou snahou je byť pripravený na všetky novinky a zmeny v tejto oblasti. Klient môže počítať tak s návrhmi na zvýšenie výkonnosti IKT ako aj s novými víziami rozvoja do budúcnosti.
Stabilita
Je evidentnou a logickou snahou dodávateľa servisu aby IKT klienta bola čo najstabilnejšia. Každá zo zmluvných strán si želá aby porúch a incidentov bolo čo najmenej a dodávateľ servisu vykoná maximum pre dosiahnutie tohto cieľa.
Flexibilita

Obsah aj rozsah poskytovaných služieb je možné flexibilne meniť smerom hore alebo dolu na základe vzájomnej dohody. Dodávateľ vie poskytnúť väčšie spektrum možností a môže svoje zdroje presúvať tam kde je to potrebné.

Prevencia
Využitím outsourcingu servisu IKT sa znacne znižuje riziko výpadku kľúčových prvkov IKT spojené s nemalými investíciami. Kvalitne nastavený monitoring a profylaktika predchádzajú výpadkom a umožnujú plánovať obnovu alebo rozšírenie prostriedkov IKT.